خدای جانم.. گاهے زرق و برق دنیا مرا مے فریبد… مثال کودکے مےشوم کہ با دیدن اسباب بازی های مغازه ای دست مادرش را رها مےکند نگذار رنگ و لعاب دنیا فریبم دهـد مهربانـم.. جملات و متن های جذاب در مورد خداوند   خدایا… گاهے دنیا و نامرادی هایش دلم را به درد مےآورد.. اما برق امید به تو از چشمانـم نمےرود، خوب مےدانم هوای دلـم را داری وقتے تو را دارم، غمے نیسـت.. ** ***** متن های زیبا در مورد خداوند ***** **   پروردگارا… ڪولہ بار تمنـــــایم خالیست و مـــوج سخاوت تـــو همچنان جاری. نمے ایستم از حـــــرکت تا باران مهــــربانیت نایستد. الــــهی بہ امیــــد خودت ** ***** متن های زیبا در مورد خداوند ***** ** کوله بارم بر دوش ٬ سفری می باید ٬ سفری تا ته تنهایی محض هر کجا لرزیدی ٬ از سفر ترسیدی فقط آهسته بگو : من خدا را دارم ** ***** متن های زیبا در مورد خداوند ***** ** خـدا جونم دارم برای

جملات و متن های جذاب در مورد خداوند (7)

جملات و متن های جذاب در مورد خداوند

 

خدایا…
گاهے دنیا و نامرادی هایش دلم را به درد مےآورد..
اما برق امید به تو از چشمانـم نمےرود،
خوب مےدانم هوای دلـم را داری
وقتے تو را دارم، غمے نیسـت..

**

***** متن های زیبا در مورد خداوند *****

**

 

پروردگارا…
ڪولہ بار تمنـــــایم خالیست
و مـــوج سخاوت تـــو همچنان جاری.
نمے ایستم از حـــــرکت
تا باران مهــــربانیت نایستد.
الــــهی بہ امیــــد خودت

**

***** متن های زیبا در مورد خداوند *****

**

کوله بارم بر دوش ٬
سفری می باید ٬ سفری تا
ته تنهایی محض
هر کجا لرزیدی ٬ از سفر ترسیدی
فقط آهسته بگو :
من خدا را دارم

**

***** متن های زیبا در مورد خداوند *****

**

خـدا جونم
دارم برای خوب شدن خودم
لحظه شماری میکنم
دلم میخواد همونے بشم که میخوای
کمکم کن….

**

***** متن های زیبا در مورد خداوند *****

**

خدا تنها امیدیست ڪہ
وقتے همہ رفتند مےماند
وقتے همہ تنهایت گذاشتند
محرمت مے شود
وقتے همہ تنبیهت کردند،پناهت مے شود…

**

***** متن های زیبا در مورد خداوند *****

**

 

دعا میڪنم زیر این سقف بلند
روے دامان زمیــن
هر ڪجا خستہ و پرغصه شدے
دستــے از غیب به دادت برسد
و چــہ زیباست
ڪه آن دست ، “خدا” باشد و بس…

**

***** متن های زیبا در مورد خداوند *****

**

 

فقط گوشه چشمــی از نگاه خدا
براے خوشبختی همہ
انسانها ڪافیست
ایـن نگاه را برایتان آرزو میڪنم …

**

***** متن های زیبا در مورد خداوند *****

**

 

خدا تنها امیدیست ڪہ
وقتے همہ رفتند مےماند
وقتے همہ تنهایت گذاشتند
محرمت مے شود
وقتے همہ تنبیهت کردند،پناهت مے شود…

**

***** متن های زیبا در مورد خداوند *****

**

 

پروردگارا…
ڪولہ بار تمنـــــایم خالیست
و مـــوج سخاوت تـــو همچنان جاری.
نمے ایستم از حـــــرکت
تا باران مهــــربانیت نایستد.
الــــهی به امیــــد خودت

**

***** متن های زیبا در مورد خداوند *****

**

 

وقتے به دلت میفتـه کہ برگردی..
وقتے شوق پیدا مےکنے برای ترڪ گناه
همش کار خداسـت
مگہ میشـہ خدایے که شوق توبه
رو به دلت انداخته،
نبخشـه؟!

**

***** متن های زیبا در مورد خداوند *****

**

 

اگـہ کاری رو برای خـدا انجام می دی..
دیگہ لزومے نداره بقیه بفهمن

**

***** متن های زیبا در مورد خداوند *****

**

 

هیچ اتفاقے اتفاقے نیست
کم کم خـــدا تو رو به هر چیزی
که صلاحته میرسونه
تو فقط راه حق و ادامه بده و کم نیار

**

***** متن های زیبا در مورد خداوند *****

**

 

خـــــدای جانم..
همیشه برای شنیدن حرفهایمان
وقت داری همیشه در دسترسے
بدون خاموشے
من به مهربانیت دلخوشم
خـودت هوای ما را داشته باش

**

***** متن های زیبا در مورد خداوند *****

**

 

نوشته پشت یک اتوبوس در اروپا
چاقو اسماعیل را نکشت
آتش ابراهیم را نسوزاند
نهنگ یونس را نخورد
دریا موسے را نبلعید
با خدا باش تا نگهبانت باشد

**

***** متن های زیبا در مورد خداوند *****

**

 

خدای جانم..
گاهے زرق و برق دنیا مرا مے فریبد…
مثال کودکے مےشوم کہ
با دیدن اسباب بازی های مغازه ای
دست مادرش را رها مےکند
نگذار رنگ و لعاب دنیا فریبم دهـد مهربانـم..

 

منبع مطلب :

http://www.jazzaab.ir/